اگر به دنبال وکیل برای دادگاه تجدید نظر در مشهد هستید این متن را بخوانید.

وکیل برای دادگاه تجدید نظر در مشهد

تجدید نظرخواهی به معنی رسیدگی مجدد به آرا صادر شده از  سوی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر یکی از راه های شکایت به آرا صادره از دادگاه است. منظور از آرا، حکم و قرار است به دلیل اینکه تعدادی از قرارها نیز قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند. قانون گذار در برخی شرایط برای تجدیدنظرخوهی موانعی قرار داده یعنی علی رغم اینکه رای قابل تجدیدنظر است اما امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. مرجع تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدیدنظر می باشد که معمولا در مراکز استان است. برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکیل تجدید نظر در مشهد صحبت کنید.

همچنین بخوانید: وکیل واخواهی در مشهد

تجدید نظرخواهی

دادگاه تجدید نظر مرجعی است که برای بازنگری و بازبینی آرا صادر شده توسط دادگاه‌های بدوی (نخستین)، طبق قانون در نظر گرفته شده است. هدف و فلسفه تاسیس آن این است که حقی از اصحاب دعوی در بازنگری مجدد ضایع نشود. به عبارت دیگر زمانی که رای دادگاه به ضرر فرد صادر شود همه چیز تمام شده نیست و راه ‌هایی برای اعتراض به این آرا و برگرداندن رای طبق قانون برای افراد وجود دارد. اعتراض به آرا صادره از دادگاه بدوی و درخواست رسیدگی مجدد به تمام یا بخشی از آن را تجدید نظرخواهی می‌گویند.


اعتراض به رای دادگاه‌های بدوی به روش های زیر انجام می شود:

 • اعتراض به آراء دادگاه بدوی که در غالب رای حقوقی صادر می‌شود.

 • اعتراض به رای دادگاه بدوی که به صورت رای احکام کیفری صادر می‌شود.
  لازم به ذکر است که آرای شورای حل اختلاف نیز قابل تجدید نظر خواهی است، و مرجع تجدید نظر آرا شورای حل اختلاف هر شهرستان، دادگاه عمومی آن شهرستان می‌باشد.

چه آرایی قابل تجدید نظر هستند

 • امور مدنی

بر اساس ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی موراد زیر قبال تجدید نظر می باشند:

 • دعاوی مالی که ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
 • همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی
 • احکام راجع به متفرقات دعاوی در شرایطی که حکم راجع به اصل دعاوی قابل تجدیدنظر باشد.
 • امور کیفری
 • جرایم مربوط به مجازات اعدام
 • قانون مجازاتی مثل قصاص نفس و اطراف یا حد بریا آن جرم در نظر گرفته باشد.
 • جرایمی که مجازات مصادره یا ضبط اموال دارند.
 • جرایمی که مجازاتشان بیش از خمس دیه کامل می باشد.
 • جرایمی که بر اساس قانون مجازاتی بیشتر از سه ماه حبس، شلاق یا جریمه بیش از پانصد هزار ریال دارند.
 • جرایمی که مجازاتشان انفصال خدمت است.

چگونه درخواست تجدید نظر می دهند

برای تجدید نظر باید در مهلت مقرر که برای شهروندان داخل کشور حداکثر بیست روز و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد، از سوی دادگاه، با مراجعه به مرجع صادر کننده رای و ارائه دادخواست، درخواست تجدید نظر خواهی را به جریان بیاندازند. باید توجه داشت که شاکی و متشاکی و مدعی العموم در شرایطی که استنباط کنند رای به ضررشان است می توانند درخواست تجدید نظر دهند. برای اطلاعات بیشتر از وکیل دادگاه تجدید نظر راهنمایی بگیرید.

آثار تجدید نظر

به طور کلی تجدید نظر خواهی دارای دو آثار است:

 • اثر تعلیقی

به این معنی است کهآرای قابل تجدید نظر تا پایان مهلت قانونی اعتراض، قابل اجرا نمی باشند و اینکه تا مشخص شدن نتیجه دادگاه تجدید نظر، رای نباید اجرا گردد.

 • اثر انتقالی

به معنی این است که در طی فرایند تجدید نظر خواهی اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود.