اگر به دنبال وکیل اداره کار در مشهد هستید متن زیر را بخوانید.

وکیل اداره کار در مشهد

گاهی ممکن است در بین کارفرمایان و نیروی کار اختلافاتی در زمینه قانون کار و تامین اجتماعی، حقوق و مزایا و ... به وجود آید که در این شرایط می توان با مشورت و بهره گیری از یک وکیل اداره کار در مشهد (وکیل بیمه در مشهد) بر اساس قانون به حل این مشکل پرداخت.

همچنین بخوانید: وکیل سایبری در مشهد

کارگر به چه کسی می گویند

بر اساس ماده 2 قانون کار، کارگر یک شخص حقیقی می باشد که در قبال حق السعی مانند مزد، حقوق، حق الزحمه، مزایا و ... با هر عنوانی برای کارفرما کار می کند.

کارفرما چه کسی است

بر اساس ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر برای او در قبال حق السعی کار می کند.

کارگاه

محلی است که در آنجا کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا مشغول به کار می شود.

عناصر کار چیست

سه عنصر در حقوق کار برای کار وجود دارد که اگر کنار هم نباشند، کار محقق نمی شود:

 • کارفرما
 • کارگر
 • کارگاه

قرار داد کار چیست

یک قراردی است بین کارفرما و کارگر که می تواند به صورتی کتبی یا شفاهی باشد. قرار داد کاری متعادل کننده روابط کارگر و کارفرما می باشد. انواع مختلفی قرار داد کار اعم از مدت محدود، مدت نامحدود، قرار داد معین، پاره وقت و نیمه وقت وجود دارد. دوره آزمایشی استخدام اگر قرار داد از نوع نامحدود باشد، یک دوره، یک ماه تا سه ماه می باشد. در قرار داد محدود و موقت لازم نیست که دوره آزمایشی انجام شود. قرار داد بین کارگر و کارفرما تا زمانی لازم الاجرا است که مخالف قانون کار نباشد و مصحلت کرگر در آن رعایت شده باشد.

قانون کار

از جمله قواعد امره است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد. بر اساس این قانون، کارفرمایی که کارگر استخدام می کند باید او را بیمه کند و حقوقی کارگر نباید کمتر از حداقل حقوق قانون کار باشد. در غیر اینصورت کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند.

در قرارداد کاری چه چیزهایی باید قید شود؟

حقوق و مزد مبنا، ساعت کار، تعطیلات، مرخصی ها، نوع کار، مکان انجام کار، تاریخ قرارداد و مدت آن از سری واجباتی هستند که لزام است در قرارداد ذکر شوند. در شرایطی مثل معین بودن موضوع قراردداد، مشروعیت قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر قرارداد منعقد می گردد.

در چه شرایطی میتوان از کارفرما شکایت کرد؟

 • در صورتیکه قرارداد کار با کارگران منعقد نشود.
 • پرداخت حق السعی کمتر از میزان پیش بینی شده در اداره کار
 • کاهش حقوق پرداخ شده به کارگر
 • ساعت کاری بیشتر از قانون کار باشد.

جرایم و مجازات مربوط به اداره کار

از جمله جرایمی بر اساس ماد 172 اتا 180 قانون کار مجازات دارند به شرح زیر هستند:

 • کار اجباری
 • تهدید اشخاص برای قبول کردن عضویت یا جلوگیری از عضویت در تشکل های قانونی و یا جلوگیری از ایجاد تشکل های قاونی و انجام وظایف
 • عدم تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی
 • عدم اقدام برای بیمه کارگران
 • جلوگیری از ورود و انجام وظیفه ماموران بهداشت
 • استخدام اتباع خارجی فاقد پرروانه کار و یا دارای پروانه کار با مدت اعتبار منقضی

اگر برای مسائل مربوط به اداره کار اطلاعات کمی دارید با یک وکیل خوب اداره کار در مشهد صحبت کنید.